Όροι χρήσης

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο my.wine.gr Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό Ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα περιέχει Υλικό που ανήκει στην Εταιρεία. Το Υλικό προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία, copyright, εμπορικά μυστικά και βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικά σήματα. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Υλικού και της Ιστοσελίδας.

Η επωνυμία MY.WINE.GR και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα της Εταιρείας και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της WINEDOT ΕΠΕ. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα της Ιστοσελίδας εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress της Ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξepiης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει Υλικό της Ιστοσελίδας ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) Υλικού χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της WINEDOT ΕΠΕ. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων του συγκεκριμένου ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του ιστότοπου MY.WINE.GR και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για την εκτύπωση ή τη μη εμπορική χρήση, ή τη διάδοση των μηνυμάτων της Εκστρατείας στο ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τους παραπάνω λόγους, η Ιστοσελίδα δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχει, σε οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.


> Προσωπικά Δεδομένα

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα: i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα, ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων, iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.


> Κανόνες Δεοντολογίας

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς.

Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα:

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της Ιστοσελίδας Υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους. Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της Ιστοσελίδας Υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς. Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της Ιστοσελίδας Υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam). Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της Ιστοσελίδας Υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους. Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση ενός ή περισσοτέρων χρηστών. Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον ιστότοποή/και την Εταιρεία, ή/και την Εκστρατεία. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση, ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα, ή αλγόριθμου, ή οιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιον περιορισμό. Απαγορεύεται η συλλογή Υλικού από την Ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από την Εταιρεία. Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην Ιστοσελίδα, εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.


> ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη ή ομάδας χρηστών από την Ιστοσελίδα για οιοδήποτε λόγο αυτό κριθεί απαραίτητο από τους υπεύθυνους της Εταιρείας ή της Εκστρατείας.


> COOKIES

Χρησιμοποιούνται cookies και πιο συγκεκριμένα Google Analytics, που μας βοηθούν να καταλάβουμε πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επίσκεψης, το χρόνο και τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της Ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση, της εμπειρίας των χρηστών σε αυτή. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες. Όλα τα δεδομένα μέσω Google Analytics συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


> Υπερσύνδεσμοι


> Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στην Ιστοσελίδα υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, ιστοσελίδες, ή εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές, κτλ., των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με την Εταιρεία και τα οποία και δεν ελέγχονται από αυτήν, αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους ακολουθούν οι εξωτερικοί υπερσύνδεσμοι, ούτε δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ιστότοπων.


> Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ., η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ. εκτός εάν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από την Εταιρεία.Επιλέγοντας ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα, ο χρήστης θα υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας, της εφαρμογής, κλπ., που θα επισκεφθεί.Η Εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση ο χρήστης επιλέξει να εισέλθει με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο.Η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το Υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής, κτλ., που συνδέεται εξωτερικά με τον ιστότοπο. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας χρησιμοποιεί ή επιλέγει τους υπερσυνδέσμους αποκλειστικά με δική του ευθύνη και η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν στον χρήστη από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπερσυνδέσμου.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας.

Αναρτήσεις Χρηστών

Η εφαρμογή για την ανάρτηση του Υλικού των χρηστών (αρχεία video) δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύουν το δικό τους video. Η Εταιρεία και η Ιστοσελίδα έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα videos των χρηστών. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να διαγράφουν videos χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης της Ιστοσελίδας.


> Περιορισμός Ευθύνης


> Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΝΟΟΥΜΕΝΕΣ,ΤΩΝ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ.


> ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ή ΟΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Ο SERVER ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.


> ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Ή ΕΞ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.


> ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ & ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.


> ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΘΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ SERVER, ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΗΣ (3) ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (4) ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΒΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (6) ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (7) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ:


> ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ.


> ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.


> Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ONLINE Ή OFFLINE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ.


> Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.


> ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΚΑΙ / Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.


> Παραίτηση


> Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Εταιρείας, όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει η Εταιρεία να παρέχει σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.


> Σε περίπτωση που χρήστης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης, όμως η Εταιρεία δεν λάβει άμεσα μέτρα και ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει έως ότου η Εταιρεία λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση την Εταιρείας από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά από τους χρήστες πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους χρήσης.


> Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους.


> Ακεραιότητα Οι παρόντες όροι χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ χρήστη και Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και του της Εταιρείας ή/και της Εκστρατείας.


> Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.


> Τροποποίηση της ιστοσελίδας


> Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει τη λειτουργία ή/και διακόπτει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτής ή Υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.


> Τροποποίηση Όρων Χρήσης


> Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική της κρίση.


> Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Η Εταιρεία δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης δεν συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή όρων, οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της Ιστοσελίδας.


> Εκχώρηση


> Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών.


> Αποζημίωση


> Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν και να απαλλάσσουν την Εταιρεία, τους συνεργάτες της, την Εκστρατεία και τους εκπροσώπους αυτής, από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγές και έξοδα, δικαστικών εξόδων και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου ρητώς συμπεριλαμβανομένων, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με: (α) την πρόσβαση χρηστών και τη χρήση από αυτούς της Ιστοσελίδας, (β) την παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους χρήστες, γ) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγές κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες, (δ) την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες, (ε) οποιαδήποτε ψευδή δήλωση στην οποία θα προβούν χρήστες. Οι χρήστες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση που θα τους ζητηθεί από την Εταιρεία σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα συμβιβαστούν σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι χρήστες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένη, να παρακολουθεί ή/και να παρεμβαίνει ή/και να αναμιγνύεται σε διαφορές που θα ανακύψουν μεταξύ χρηστών.


> Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία


> Εφαρμοστέο Δίκαιο σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και σε σχέση με διαφορές που ανακύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως αυτό συμπληρώνεται από το ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι μέρος η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.


> ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.


> ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου της Ιστοσελίδας που αποτελεί περιεχόμενό της και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "my.wine.gr".